Start=>About us=>Contact=>Staff=>Peter Lilliengren

Peter Lilliengren

Assistant Professor, Licensed Psychologist, Licensed PsychotherapistPeter Lilliengren is currently not a member of the regular staff at the Department of Psychology.


Jag är leg psykolog och leg psykoterapeut och har tidigare arbetat ca 10 år som psykolog på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Hösten 2014 disputerade jag med en avhandling som undersökte verksamma och hindrande faktorer i psykoanalytisk psykoterapi med unga vuxna.

Jag har ett särskilt intresse för hur anknytningsteori kan belysa processer i den terapeutiska relationen samt utfall av psykoterapi. Som del av min avhandling utvecklade jag ett instrument för att mäta anknytningskvaliteten på terapirelationen utifrån patientens perspekiv på terapiprocessen. Ett ytterligare intresseområde är hur modern affektteori kan integreras med psykodynamisk teori och metod. Jag har genomgått en 3-årig specialiseringsutbildning (s.k. "core-training") i Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) som kan beskrivas som en modern ankytningsbaserad och affektfokuserad psykodynamisk metod.

Jag har även ett allmänt intresse för olika försök till integration och eklekticism på psykoterapiområdet samt forskning kring verksamma faktorer inom olika terapiinriktningar. Min psykologexamensuppsats handlade om psykoterapiintegration ur ett psykodynamiskt perspektiv och för den erhöll jag andra pris i psykologförbundets uppsatstävling 2002.

Undervisning

Jag undervisar på psykolog- och psykoterapeutprogrammet, huvudsakligen i teori, metod och forskning när det gäller psykodynamisk psykoterapi.

Forskning

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är process och utfall i psykoterapi generellt och psykodynamiskt grundade terapimetoder specifikt.

Medlemskap

Jag är medlem i:

Sveriges psykologförbund

Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC)

Society for Psychotherapy Research (SPR)

Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI)

International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA)

Svenska föreningen för ISTDP

Publikationer

Vetenskapliga artiklar, med mera

Lilliengren, P., Johansson, R., Town, J. M., Kisely, S., & Abbass, A. (Submitted). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for Generalized Anxiety Disorder: A pilot effectiveness and process-outcome study. Manuscript, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden.

Aafjes-van Doorn, K., Lilliengren, P., Cooper, A., Macdonald, J., & amp; Falkenström, F. (in press). Patient's affective processes within initial Experiential Dynamic Therapy sessions. Psychotherapy.

Lilliengren, P., Johansson, R., Lindqvist, K., Mechler, J., & Andersson, G. (2016). Efficacy of Experiential Dynamic Therapy in psychiatric conditions: A meta-analysis of randomized controlled trials. Psychotherapy, 53(1), 90-104. doi:10.1037/pst0000024

Lilliengren, P., Falkenström, F., Sandell, R., Mothander, P. R., & Werbart, A. (2015). Secure attachment to therapist, alliance, and outcome in psychoanalytic psychotherapy with young adults. Journal of Counseling Psychology, 62(1), 1-13. doi:10.1037/cou0000044

Abbass, A., Lilliengren, P., & Town, J. (2014). On Paolo Migone's "What Does 'Brief' Mean?". Journal of the American Psychoanalytic Association, 62(5), NP18-22. doi:10.1177/0003065114554417

Lilliengren, P., Werbart, A., Mothander, P. R., Ekström, A., Sjögren, S., & Ögren, M.-L. (2014). Patient Attachment to Therapist Rating Scale: Development and psychometric properties. Psychotherapy Research, 24(2), 184-201. doi:10.1080/10503307.2013.867462

Lilliengren, P. (2011). Patient Attachment to Therapist Rating Scale. Opublicerad manual. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2010). Therapists' view of therapeutic action in psychoanalytic psychotherapy with young adults. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(4), 570-585. doi:10.1037/a0021179

Lilliengren, P., & Werbart, A. (2005). A model of therapeutic action grounded in the patients' view of curative and hindering factors in psychoanalytic psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42(3), 324-339. doi:10.1037/0033-3204.42.3.324

Doktorsavhandling

Lilliengren, P. (2014). Exploring therapeutic action in psychoanalytic psychotherapy: Attachment to therpaist and change. Doktorsavhandling. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Full info i DiVA

Medverkan i böcker, bokkapitel, med mera

Bergsten, K., Lilliengren, P., Lindert, P., Pettersson, K., Hellquist, L., & Almebäck, L. (2015). Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi: Teori, empiri och praktik. Stockholm: Natur och Kultur.

Holmqvist, R., & Lilliengren, P. (2008). Integrativa psykoterapimodeller. Ur B. Philips & R. Holmqvist (Red.), Vad är verksamt i psykoterapi? (s. 140-159). Stockholm: Liber.

Werbart, A., Lilliengren, P., & Philips, B. (2008). Patientens syn på verksamma faktorer. Ur B. Philips & R. Holmqvist (Red.), Vad är verksamt i psykoterapi? (s. 160-179). Stockholm: Liber.

Halvarson, C., & Lilliengren, P. (2003). Private explanatory systems and informed consent online: An ethical and methodological discussion. Ur M. Thorseth (ed.) Applied ethics in internet research (s. 125-139). Trondheim: Norvegian University of Science and Technology (Programme for Applied Ethics, Publication Series No 1).

Artiklar i svenska facktidsskrifter

Johansson, R., & Lilliengren, P. (2015). Allt starkare forskningsstöd för ISTDP. Psykologtidningen, nr 6, 28-31.

Lilliengren, P. (2012). Skräddarsydd behandling med ISTDP. Insikten, nr 1, 11-17. www.tidskriftenpsykoterapi.se

Lindert, P., Claesson, K. & Lilliengren, P. (2011). Affektfokuserad psykoterapi i praktiken - konsekvenser för psykoterapeuter i utbildning och handledning. Insikten, nr 2, 23-28.

Lilliengren, P. (2009). En integrerad psykodynamisk modell för behandling av depression. Insikten, nr 4, 42-44.

Lilliengren, P., & Lindert, P. (2007). Integration av psykodynamiska och beteendeterapeutiska principer vid behandling av affektfobier. Sokraten, nr 1.

Lilliengren, P., & Lindert, P. (2006). Integrativ metod förbättrar behandling av affektfobier. Psykologtidningen, nr 2.

Psykologexamensuppsats

Lilliengren, P. (2002). Att använda handlingsorienterade interventioner i en psykodynamisk referensram. Psykologexamensuppsats. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Comprehensive compilation of Randomized Controlled Trials (RCTs) involving Psychodynamic treatments (PDT)

RCTs of PDT, 2016-08-17 (PDF)

Övrigt

Vid sidan av undervisning och forskning bedriver jag även privat psykoterapiverksamhet på deltid.


Last updated: August 17, 2016 | Contact | Webmaster
www.su.se/english | Start | To the top of the page